Polityka prywatności

1. Postanowienia Ogólne

 ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest BORN TO FLY SP. Z O.O. (KRS 0000770100, NIP 8961584265) z siedzibą ul. Główna 102A, 55-010 Święta Katarzyna, Polska, zarejestrowana w Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 5’000,00 zł wpłaconym w całości.
Kontakt z Administratorem możliwy jest pod:
Nr. tel.: +48 888 885 052
Adresem e –mail: office@borntoflytravel.com

OCHRONA DANYCH
Ochrona danych osobowych oznacza wszelkie środki techniczne jak i prawne podjęte przez Administratora celem zapewnienia właściwego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych powierzonych Administratorowi podczas korzystania z witryny internetowej https://borntoflytravel.com/ w tym znajdującego się na niej formularza kontaktowego.

PRZEPISY
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO.

2.Zasady Korzystania z Serwisu

 1. Nasz serwis internetowy jest serwisem ogólnodostępnym a korzystanie z niego jest dobrowolne. Pełny dostęp do serwisu nie jest w żaden sposób ograniczony, niemniej jednak przed skorzystaniem z serwisu, każdy użytkownik zobligowany jest do zapoznania się z informacjami i zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zbieranych przez serwis w tym z „Zasadami korzystania z formularza kontaktowego” oraz niniejszą „polityką prywatności”.
 1. Serwis służy przede wszystkim celom informacyjnym a także marketingowym związanym z prowadzoną przez Administrator działalnością gospodarczą.
 1. Na stronie serwisu znajduje się formularz kontaktowy poprzez który, każdy użytkownik serwisu może skontaktować się z Administratorem. Formularz kontaktowy wymaga podania takich danych jak:

– imię i nazwisko,
– adres e – mail,
– numer telefonu.

 1. Za autentyczność podanych w formularzu danych odpowiada w pełni samodzielnie każdy Użytkownik wprowadzający dane do formularza. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność wskazanych przez użytkownika danych osobowych. Administrator odpowiada przede wszystkim za zapewnienie właściwej ochrony i bezpieczeństwa danych zbieranych poprzez serwis internetowy w zakresie w jakim będzie te dane przetwarzał i przechowywał. Ponadto Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia danych przed niepożądanym dostępem osób trzecich.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych każdego użytkownika odbywa się w poszanowaniu prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie narusza przy tym praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 2. Podstawę przetwarzania stanowi Twoja zgoda wyrażana przed przystąpieniem do korzystania z serwisu poprzez zaakceptowanie stosownych klauzul w tym oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą „Polityką prywatności”.
 3. Korzystanie z serwisu i tym samym przekazywanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Przetwarzanie danych odbywa się w celach wynikających z funkcjonowania serwisu (informacyjne, marketingowe związane z pozyskiwaniem klientów), który z kolei jest nierozerwalnie związany z działalnością gospodarczą prowadzona przez Administratora.
 5. Powierzone przez użytkowników dane osobowe w toku korzystania z mogą być przekazywane przez Administratora także innym podmiotom m.in. kontrahentom, podmiotom współpracującym czy tzw. procesorom a więc w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę techniczną (informatyczną) serwisu, z którymi Administrator podpisze stosowną umowę o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane także w celach marketingowych na co każdy użytkownik wyraża swoją zgodę poprzez zaakceptowanie stosownej klauzuli informacyjnej – „Zasady korzystania z formularza internetowego” oraz niniejszej polityki prywatności. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie okienka „NIE wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych”, które znajduje się na dole klauzuli – „Zasady korzystania z formularza internetowego”.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji świadczonej przez Administratora na Twoją rzecz usługi a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do ochrony uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (takich jak dochodzenie i obrona przed roszczeniami) lub przez osobę trzecią oraz do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Z prawa takiego każdy Użytkownik może skorzystać w każdym czasie wysyłając stosowną informację Administratorowi. Cofnięcie zgody nie będzie jednak skuteczne wobec przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem jak i przetwarzania niezbędnego do realizacji zawartej z Administratorem umowy czy też w przypadku, gdy przetwarzanie danych ma na celu ochronę uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (takich jak dochodzenie i obrona przed roszczeniami) lub przez osobę trzecią oraz w przypadku wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

4. Pozostałe prawa Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
  6. przeniesienia danych osobowych.
 2. Każdy Użytkownik prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie stosownie do ust. 3 pkt 7 niniejszej „Polityki prywatności”.
 3. Przetwarzając dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, Administrator w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować osoby, do której dane należą, w związku z tym, jeśli użytkownik, którego dane są przetwarzane chciałby skorzystać z przysługujących mu w/w praw, może zostać poproszony przez Administratora o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania jego osoby.
 4. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Polityka plików cookie

 1. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies, które służą identyfikacji Użytkowników przeglądarki podczas korzystania z witryny. Pliki cookies zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
 2. Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:
 3. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
 4. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 5. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 6. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.
 7. W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o Użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
 8. rozpoznawania użytkowników logujących się w serwisie,
 9. rejestrowania odwiedzin Użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.
 10. Użytkownicy naszego serwisu w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania informacji serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
 11. Użytkownicy mają prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na swoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, muszą zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się o to pytała.
 12. Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookies dla określonych, wybranych przez Użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze.

Komunikacja między komputerem Użytkownika a serwerem obsługującym serwis, w trakcie zbierania danych, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

6. Zmiany naszej polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści w serwisie. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.