Regulamin świadczenia usług przez Born to Fly

PREAMBUŁA

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu BORN TO FLY dostępnego w sieci Internet pod adresem www.borntoflytravel.com Przed rozpoczęciem korzystania z funkcjonalności oferowanych Przez Serwis prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu tożsame jest z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli nie zgadza się Pani / Pan na któregokolwiek z postanowień Regulaminu prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu.

Serwis jest prowadzony i administrowany przez Born to Fly Sp. z o.o. z siedzibą w Świętej Katarzynie, przy ulicy Głównej 102A, kod pocztowy 55-010, posiadającą numer NIP: 896-158-42-65 oraz nr REGON: 382515515 i numer KRS: 0000770100.

§ 1 DEFINICJE

Użyte w treści Regulaminu wyrażenia mają następujące znaczenie:

Bilet   – potwierdzenie zawarcia umowy przewozu lotniczego pomiędzy Klientem lub Pasażerem a Przewoźnikiem.

IATA – International Air Transport Association.

Serwis – niniejszy serwis BORN TO FLY działający pod adresem internetowym www.borntoflytravel.com

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

Usługodawca, Administrator – Born to Fly Sp. z o.o., Ul. Główna 102A, 55-010 Święta Katarzyna, KRS: 0000770100, REGON: 382515515, NIP: 8961584265

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności poprzez złożenie zapytania dot. możliwości przelotu.

Klient – Użytkownik, który za pośrednictwem Serwisu dokonał zakupi Biletu.

Pasażer – Pełnoletnia osoba fizyczna na rzecz, której zakupiony został Bilet.

Przewoźnik – podmiot gospodarczy prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług transportu lotniczego, akredytowany przez IATA.

Usługi – Wszystkie usługi świadczone w ramach Serwisu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wyłącznym celem działania Serwisu jest świadczenie na rzecz Użytkowników usług w zakresie pośrednictwa w wyszukiwaniu informacji o połączeniach lotniczych, rezerwacji oraz zakupie Biletów.
 2. Serwis działa jako pośrednik pomiędzy Klientem a Przewoźnikami.
 3. Sposób działania Serwisu pozwala na indywidualne podejście do każdego Użytkownika i znalezienie dla niego optymalnego połączenia lotniczego. Do każdego otrzymanego zapytania Administrator podchodzi indywidualnie.
 4. Wszelkie informacje przekazywane przez Administratora Użytkownikom, w tym w szczególności informacje o cenach Biletów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 5. Administrator informuje, że w zakresie pośrednictwa przy zawieraniu umów przewozu lotniczego pomiędzy Klientem a Przewoźnikiem współpracuje z biurem podróży.
 6. Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie we własnym imieniu lub też w imieniu osób trzecich. Użytkownik korzystający z Usług w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej oświadcza tym samym, że jest skutecznie umocowanym pełnomocnikiem przez te osoby, a zakres pełnomocnictwa upoważnia go do korzystania z Usług oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Mocodawcy.
 7. Użytkownik działający jako pełnomocnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność w przypadku działania bez pełnomocnictwa lub też przekroczenia granic pełnomocnictwa.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do podawania Usługodawcy swoich prawdziwych danych osobowych, a także prawdziwych danych osobowych osób w imieniu których działa. Tym samym Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych danych osobowych.
 9. Korzystanie z Usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Do niezakłóconego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego, na którym zainstalowane będzie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej, a także dostęp do sieci Internet.
 2. Zakazane jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, których skutkiem mogłoby być nadmierne i nieuzasadnione obciążenie infrastruktury Serwisu, a także czynności, których skutkiem może być zakłócenie właściwego działania Serwisu lub jego wyłączenie.
 3. Zakazanie jest podejmowanie jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby spowodować nieprawidłowe działanie systemu obsługującego Serwis. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 KIEROWANIE ZAPYTAŃ

 1. Funkcjonalności Serwisu umożliwiają Użytkownikom kierowanie do Usługodawcy zapytań mających na celu znalezienie dla Użytkownika możliwie najlepszego połączenia lotniczego na danej trasie.
 2. W celu złożenia zapytania Użytkownik powinien w sposób możliwie precyzyjny i dokładny wypełnić formularz zapytania, dostępny na stronie internetowej https://borntoflytravel.com/ po kliknięciu przycisku: „Zapytaj o bilet!”, a następnie zatwierdzić wysłanie tego formularza do Usługodawcy poprzez naciśnięcie przycisku „wyślij”.
 3. Po otrzymaniu złożonego zapytania Usługodawca podejmie działania mające na celu wyszukanie najlepszych połączeń lotniczych na wskazanej przez Użytkownika trasie. Efektem działań Usługodawcy będzie przedstawienie Użytkownikowi propozycji zakupu Biletów na określonych trasach.
 4. Propozycja zakupu Biletów zostanie przedstawiona Użytkownikowi najpóźniej w terminie 4 dni roboczych od złożenia zapytania. Propozycja zakupu zawiera w swojej treści m.in. daty oraz numery proponowanych lotów, informacje o wybranych połączeniach, cenę Biletów wyrażoną w złotówkach.
 5. Cena Biletu przedstawiona Użytkownikowi w odpowiedzi na złożone zapytanie uwzględnia w sobie wynagrodzenie Usługodawcy jako pośrednika, a także opłaty lotniskowe.

§ 5 REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW

 1. Jeżeli Użytkownik, który otrzyma od Usługodawcy propozycję zakupu Biletów zdecyduje się na dokonanie zakupu tychże Biletów na wskazanej przez siebie trasie musi powiadomić o tym Usługodawcę poprzez odpowiedź na adres e mail, z którego została wysłana propozycja i/lub poprzez dokonanie opłaty (Dokonanie opłaty jest równoznaczne z akceptacją przesłanej propozycji). Powiadomienie Usługodawcy jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji Biletów wskazanych w treści rezerwacji.
 2. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Usługodawca podkreśla, że fakt dokonania rezerwacji nie jest tożsamy z zakupem Biletu. Tym samym dokonanie rezerwacji nie może stanowić podstawy do realizacji przewozu lotniczego.
 3. Dokonując rezerwacji Biletów Klient zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności podanych danych osobowych oraz danych dotyczących daty i miejsca lotu.
 4. Po skutecznym dokonaniu rezerwacji Użytkownik zostanie przekierowany na stronę dotpay.pl w celu dokonania płatności na rzecz Usługodawcy za wybrane przez siebie Bilety lub zostanie wysłany mu email z danymi do przelewu. Płatność ta powinna zostać zrealizowana niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie najpóźniej 24 godzin od dokonania rezerwacji.
 5. Brak płatności w terminie w skazanym w ust. 4 powyżej równoznaczny będzie z anulowaniem rezerwacji.
 6. Po otrzymaniu środków wpłaconych za pośrednictwem Dotpay lub przelewem na konto Spółki, Usługodawca w imieniu Użytkownika dokona niezwłocznie zakupu zarezerwowanych Biletów.
 7. Usługodawca nie jest stroną umów przewozu zawieranych w imieniu Użytkownika i Pasażerów.
 8. Działalność Usługodawcy polega na pośredniczeniu w zawieraniu umów przewozu pomiędzy Przewoźnikiem a Klientem, oznacza to że Klient do momentu wystawienia przez Przewoźnika biletu lotniczego powinien liczyć się z możliwością niezrealizowania zakupu Biletów np. z powodu wyprzedania miejsc, odwołania lotu, zmiany cen Biletów etc.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę wysokości ceny Biletów, jeżeli cena ta zmieni się od chwili rezerwacji Biletów do momentu faktycznego dokonania ich zakupu przez Usługodawcę. Jednocześnie Usługodawca informuje, że z przyczyn niezależnych od niego ceny Biletów mogą ulec zmianie. W takim wypadku Usługodawca zawiadomi Użytkownika o zmianie ceny Biletu, wskazując przy tym wysokość aktualnej ceny Biletu.
 10. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa ust. 9 powyżej Użytkownik powinien w możliwie krótkim terminie zawiadomić Usługodawcę o swojej decyzji tj. decyzji o zakupie Biletu wg, nowej stawki lub też decyzji o rezygnacji z zakupu Biletu. Milczenie Użytkownika, trwające dłużej niż 24 godziny od chwili powiadomienia go o zmianie ceny Biletu skutkować będzie uznaniem przez Usługodawcę, że Użytkownik zrezygnował z dokonania zakupu.
 11. W przypadku, w którym na skutek zmiany ceny Biletu Użytkownik zrezygnuje z zakupu, Organizator w ciągu 3 dni roboczych zwróci Użytkownikowi uiszczone przez niego kwoty.

§ 6 DOSTARCZENIE BILETÓW

 1. Przewoźnik wystawia Klientowi Bilet w formie elektronicznej. Doręczenie Biletu Klientowi następuje na adres e-mail wskazany przez Klienta w z zapytaniu.
 2. Usługodawca wskazuje, że wybrani Przewoźnicy mogą kierować do Klientów wiadomości e-mail zawierające potwierdzenie zakupu biletu, a także inne informacje dot. świadczonej usługi przewozu.

§ 7 ZWROT BILETÓW

 1. Klient, ma prawo dokonać zwrotu Biletów zakupionych przez Usługodawcę w jego imieniu na zasadach określonych bezpośrednio przez Przewoźnika, u którego zakupiony został dany Bilet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, w którym dokonanie zwrotu Biletu jest niemożliwe lub też związane jest z naliczeniem jakichkolwiek kar, opłat lub innych obciążeń.
 2. W przypadku, w którym Przewoźnik dopuszcza dokonanie zwrotu zakupionego Biletu, a Klient chciałby takiego zwrotu dokonać, Klient który chce skorzystać z usług Usługodawcy w tym zakresie zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zamiarze zwrócenia Biletu. Po otrzymaniu zawiadomienia od Klienta Usługodawca w imieniu Klienta przeprowadzi procedurę zwrotu Biletu, a następnie po otrzymaniu od Przewoźnika zwrotu należności za zakupiony Bilet Usługodawca dokona zawrotu środków Klientowi. W takim wypadku jednak Usługodawca ma prawo obciążyć Klienta opłatą manipulacyjną w kwocie 300 zł brutto za każdy zwracany Bilet.
 3. Klient uprawniony jest także do dokonania zwrotu Biletu bez pośrednictwa Usługodawcy. W takim jednak wypadku, Klient uzyska od Przewoźnika wyłącznie kwotę, jaką Usługodawca zapłacił za Bilet.

§ 8 ANULOWANIE BILETU PRZEZ PRZEWOŹNIKA

 1. Przewoźnik, u którego zakupiony został Bilet może anulować zakupiony Bilet na zasadach określonych w swoich regulaminach, a także w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Usługodawca rekomenduje tym samym dokonywanie bieżącego statusu danego lotu przez Klienta.
 2. Pod numerem telefonu 578 746 998 lub 578 746 999 lub pod adresem email: help@borntoflytravel.com ,udostępnianym przez Usługodawcę Klient może uzyskać aktualną informację o statusie wybranych połączeń.

§ 9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby świadczone w ramach Serwisu usługi odznaczały się możliwie najlepszą jakością. W przypadku niezadowolenia Użytkowników z jakości świadczonych usług każdy Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Born to Fly Sp. z o.o., ul. Główna 102A, 55-010 Święta Katarzyna lub w formie elektronicznej na adres e-mail: claim@borntoflytravel.com .
 3. W reklamacji powinny zostać wskazane informacje takie jak: dane osobowe umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko), dane adresowe umożliwiające kontakt z klientem, szczegółowy opis sprawy, której dotyczy reklamacja oraz ewentualne załączniki dotyczące kwestii podnoszonych w reklamacji.
 4. W terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji i powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego.
 5. W przypadku niezadowolenia z jakości usług przewozu Klient powinien zgłosić reklamacje bezpośrednio przewoźnikowi, który świadczył usługę przewozu.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika podanych przez niego w podczas składania zapytania oraz na etapie zakupu Biletów.
 2. Administratorem danych osobowych jest Użytkownika jest Usługodawca.
 3. Administrator danych osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Informacji w osobie Pana/Pani Pawła Kozłowieckiego, z którym można się skontaktować wysyłając korespondencję na adres ul. Główna 102A, 55-010 Święta Katarzyna lub kierując wiadomość e-mail na adres office@borntoflytravel.com.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu świadczenia usług objętych zakresem niniejszego regulaminu, w tym w szczególności usług pośrednictwa w zakupach Biletów. W przypadku Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę w odrębnych formularzach Usługodawca może przetwarzać ich dane osobowe w celach marketingowych. Usługodawca przetwarza dane osobowe także na potrzeby realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności przepisów regulujących zobowiązania podatkowe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika uniemożliwiać będzie korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 7. Usługodawca może przekazywać dane osobowe Użytkowników Przewoźnikom i/lub Ubezpieczycielom, w celu wykonywania świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku Przewoźnik, który otrzymał dane osobowe Użytkownika staje się ich administratorem.
 8. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji z Użytkownikiem, zaś jeśli Użytkownik zdecyduje się na zakup Biletu, w takim wypadku dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. W przypadku Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 9. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Usługodawcy. Ponadto, Usługodawca udostępnia adres e-mail office@borntoflytracel.com , za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 10. Każdy Użytkownik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Skargę należy złożyć do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Usługodawca w przypadkach, w których będzie to konieczne będzie przekazywać dane osobowe poza obszar EOG, przy czym następować będzie to wyłącznie w przypadku, w którym przewoźnik dokonujący przewozu ma siedzibę w Państwie znajdującym się poza obszarem EOG.
 12. Usługodawca nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Usługodawca informuje, że Użytkownik, który zawrze Umowę pośrednictwa w zakupie Biletów może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od chwili zawarcia Umowy tj. kliknięcia przez Użytkownika na guzik – Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
 3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może zrealizować m.in. za pomocą formularza odstąpienia, który doręczany jest do każdego zamówienia, a także stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wypełniony formularz odstąpienia powinien zostać przesłany w formie skanu na adres e-mail claim@borntoflytravel.com lub listem poleconym na adres: ul. Główna 102A, 55-010 Święta Katarzyna.
 4. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także za pośrednictwem wiadomości e-mail, którą należy skierować na adres claim@borntoflytravel.com
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca za pośrednictwem wiadomości e-mail poinformuje Konsumenta o fakcie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności.
 7. Należności opisane w ust. 6 zostaną zwrócone Konsumentowi na rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty. W przypadku, w którym Konsument chciałby otrzymać zwrot należności na inny rachunek bankowy Konsument powinien w sposób wyraźny wskazać tą informację oraz właściwe dane do dokonania przelewu. Informację w tym zakresie należy skierować na adres e-mail office@borntoflytravel.com
 8. Usługodawca wskazuje, że Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy pośrednictwa w zakupie biletów, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 9. Usługodawca przed rozpoczęciem świadczenia usług objętych zakresem umowy poinformuje o tym fakcie konsumenta, wskazując przy tym, że po spełnieniu świadczenia tj. po zakupie Biletu konsument utraci prawo do odstąpienia od umowy.
 10. Uwzględniając specyfikę działalności prowadzonej przez Usługodawcę, wskazać należy, że w momencie dokonania przez Usługodawcę zakupu Biletu Użytkownik nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, z uwagi na wykonanie usługi przez Usługodawcę za wyraźną zgodą Użytkownika.
 11. Usługodawca w celu uniknięcia jakichkolwiek nieporozumień wskazuje, iż prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie umowy pośrednictwa w zakupie Biletów, zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą poprzez kliknięcie przez Użytkownika na opcję – Zamawiam z Obowiązkiem zapłaty. Tym samym opisane powyżej prawo odstąpienia nie dotyczy w żadnym wypadku umowy przewozu zawartej z konkretnym Przewoźnikiem.

§ 12 PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona internetowa Serwisu podlega ochronie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Administrator jest właścicielem wszystkich treści (zdjęcia, teksty, video, muzyka etc.) umieszczonych w Serwisie
 3. Użytkownicy oraz pozostałe osoby korzystające z sieci Internet bez zgody Administratora nie mogą wykorzystywać treści zawartych na w Serwisie.

§ 13 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator wskazuje, że wszelkie prezentowane przez Administratora informacje pochodzą z systemów rezerwacji dostarczanych przez przewoźników lotniczych, tym samym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku wystąpienia różnicy w cenie zakupu Biletu, jeżeli różnica ta podyktowana jest zmianą cen ustalanych przez przewoźnika lotniczego lub też wynika z różnic w kursach walut.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby prezentowanie przez niego treści, w szczególności informacje dot. ceny Biletów, miejsca i godziny wylotu etc. były możliwie precyzyjne. Administrator zastrzega jednak, że nie jest on autorem tych informacji a co za tym idzie Administrator pozyskuje te dane ze strony Przewoźników. Wobec powyższego Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w tym zakresie.
 3. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania i zaniechania Przewoźników, w tym w szczególności za wykonanie usługi przewozu.
 4. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić prawidłowe, nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu nie oznacza to jednak w żaden sposób gwarancji bezbłędnego funkcjonowania mechanizmów Serwisu.
 5. Najpóźniej w momencie dokonania rezerwacji osoby na rzecz których mają zostać zakupione Bilety powinny posiadać ważne i aktualne dokumenty umożliwiające im odbycie przewozu lotniczego oraz pobyt w miejscu docelowym takie jak dowód osobisty, paszport oraz wiza. Klient lub Pasażer ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody, które powstaną w wyniku braku w/w dokumentów lub też terminu ich ważności.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność podawanych przez siebie informacji w tym swoich danych osobowych, a także danych osobowych Pasażera

   § 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu obowiązuje od dnia 06.02.2019 r. Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Serwisu.
 2. Wszelkie spory powstałe między Klientem będącym Konsumentem, a Administratorem będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 3. Wszelkie spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Usługodawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, w którym dokonanie takiej zmiany podyktowane będzie zmianą obowiązującego porządku prawnego. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna w terminie określonym przez Usługodawcę, nie krótszym jednak niż 14 dni od chwili ustalenia nowej treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie specjalnego komunikatu. Archiwalne wersje Regulaminu będą dostępne na stronie Serwisu.
 5. Zamówienia złożone do chwili wejścia w życie nowej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z treścią Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.
 6. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu