§1

Nasz serwis internetowy jest serwisem ogólnodostępnym a korzystanie z niego jak i
korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne.
Korzystając jednak z formularza internetowego wyrażają Państwo dobrowolną zgodę
na przetwarzanie podanych w nim Państwa danych osobowych takich jak:

• imię i nazwisko
• numer telefonu
• adres e – mail


§2

Administratorem Państwa danych przekazanych w formularzu jest:
BORN TO FLY SP Z O O z siedzibą ul. Główna 102A, 55-010 Święta
Katarzyna, Polska, SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY RAJOWEGO
REJESTRU SADOWEGO, KRS 0000770100, NIP 8961584265, REGON
kapitał zakładowy 5’000,00 zł wpłacony w całości.

§3

Ochrona Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w tym:
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

§5

Podstawa przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych osobowych każdego z Użytkowników dokonującego zgłoszenia
poprzez formularz, odbywa się w poszanowaniu prawa i zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Podstawę
przetwarzania danych stanowi zgoda Użytkownika o której mówi art. ust 1 lit a oraz
art 9 ust 2 lit a RODO. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez
wskazanie ich w formularzu kontaktowym.
§6

Cele w jakich przetwarzane są dane

Przetwarzanie danych odbywa się w celach zapewnienia najwyższej jakości
świadczonych przez Administratora usług w tym prawidłowego funkcjonowania
serwisu.

§7
Odbiorcy danych

Powierzone przez Użytkowników dane osobowe oraz wszelkiego rodzaju informacje
przetwarzane są przez Administratora danych w celach związanych prowadzoną przez
Administratora działalnością i mogą być przetwarzane w celach marketingowych a
także podlegać tzw. profilowaniu. Dane przekazywane będą m.in. kontrahentom jak i
osobom współpracującym z Administratorem.
§8

Czas przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie
przez osobę, której dane dotyczą.

§9

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych – sprzeciw

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody bądź wniesienia
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
Z prawa takiego każdy Użytkownik może skorzystać w każdym czasie wysyłając
stosowną informację Administratorowi.

§ 10

PRAWA UŻYTKOWNIKA
Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
  przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
 6. przeniesienia danych osobowych.
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych.