Zasady korzystania z formularza kontaktowego

§1 Postanowienia ogólne

Nasz serwis internetowy jest serwisem ogólnodostępnym a korzystanie z niego jak i korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne. Korzystając jednak z formularza internetowego wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych w nim Państwa danych osobowych takich jak:

• imię i nazwisko
• numer telefonu
• adres e – mail

§2 Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych przekazanych w formularzu jest: BORN TO FLY SP Z O O z siedzibą ul. Główna 102A, 55-010 Święta Katarzyna, Polska, SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY RAJOWEGO
REJESTRU SADOWEGO, KRS 0000770100, NIP 8961584265, REGON kapitał zakładowy 5’000,00 zł wpłacony w całości.

§3 Ochrona danych osobowych.

Ochrona Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

§4 Podstawa przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych osobowych każdego z Użytkowników dokonującego zgłoszenia poprzez formularz, odbywa się w poszanowaniu prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Podstawę
przetwarzania danych stanowi zgoda Użytkownika o której mówi art. ust 1 lit a oraz art 9 ust 2 lit a RODO. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez wskazanie ich w formularzu kontaktowym.

§5 Cele w jakich przetwarzane są dane.

Przetwarzanie danych odbywa się w celach zapewnienia najwyższej jakości świadczonych przez Administratora usług w tym prawidłowego funkcjonowania serwisu.

§6 Odbiorcy danych.

Powierzone przez Użytkowników dane osobowe oraz wszelkiego rodzaju informacje przetwarzane są przez Administratora danych w celach związanych prowadzoną przez Administratora działalnością i mogą być przetwarzane w celach marketingowych a także podlegać tzw. profilowaniu. Dane przekazywane będą m.in. kontrahentom jak i osobom współpracującym z Administratorem.

§7 Czas przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą.

§8 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych – sprzeciw.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Z prawa takiego każdy Użytkownik może skorzystać w każdym czasie wysyłając stosowną informację Administratorowi.

§9 Prawa użytkownika.

Każdy Użytkownik ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.